JYSK Sunndalsøra er ett steg nærmere troféet

0
7950

«JYSK har tilstedeværelse i 52 land og har i mer enn 2700 butikker samlet under merkevaren JYSK og Dänisches Bettenlager, så det er en enormt stor ære å ha en av de tre butikkene som står igjen i utvelgelsen.» sier Martina Pohjanen, Country Manager i JYSK Norge.

De gjenværende butikkene i konkurransen om å bli «Verdens beste JYSK-butikk» er JYSK Sorø i Danmark, JYSK Brasow i Romania og selvfølgelig JYSK Sunndalsøra fra Norge.

”Det er utrolig å få lov å være en del av dette knippet butikker – og JYSK Sunndalsøra var også i meget sterk konkurranse fra andre butikker i Norge. Hadde vi fått lov å nominere flere butikker tror jeg faktisk at vi hadde hatt en reell mulighet for å ha samtlige nominasjoner nå i siste utslagsrunde” sier Andre Skåre, Distriktssjef Nord-Vest i JYSK Norge.

Butikksjef, Ole Anders Eidsør bemerket i forrige utslagsrunde at kontinuerlig vedlikehold av butikken, gode medarbeidere, god ledelse og ikke minst lojale kunder var en forutsetning for å bli vurdert og for å score høyt i konkurransen – nå som konkurransen tilspisser seg vil disse elementene bli ytterligere forsterket i evalueringsprosessen.

”Vi følger den videre prosessen med argusøyne og er, uansett videre utfall, ekstremt fornøyde med den innsatsen som legges ned i JYSK Sunndalsøra; eller for den del de 94 andre JYSK-butikkene i Norge, som absolutt også fortjener honnør og premiering.» tillegger Martina Pohjanen.

Den første JYSK butikken i Norge åpnet i 1988 og JYSK Norge teller i dag 95 butikker med nesten 1000 ansatte.

“JYSK has a presence in 52 countries and has gathered in more than 2,700 stores under the brand JYSK and Dänisches Bettenlager, so it is a huge honor to have one of the three stores that remain in the selection,” says Martina Pohjanen, Country Manager in JYSK Norway.

The remaining stores in the competition to become “The world’s best JYSK store” are JYSK Sorø in Denmark, JYSK Brasow in Romania and of course JYSK Sunndalsøra from Norway.

“It is incredible to be allowed to be part of this bundle of shops – and JYSK Sunndalsøra was also in very strong competition from other stores in Norway. In fact, if we were allowed to nominate more stores, I think we had a real opportunity to have all the nominations now in the final round, ”says Andre Skåre, District Manager Nord-Vest in JYSK Norway.

Store manager, Ole Anders Eidsør noted in the previous round that continuous maintenance of the store, good employees, good management and not least loyal customers were a prerequisite for being considered and for scoring high in the competition – now that the competition is pointing out, these elements will be further reinforced in the evaluation process.

“We follow the further process of archaeological eyes and are, regardless of further outcomes, extremely satisfied with the effort that is put into JYSK Sunndalsøra; or for the part the 94 other JYSK stores in Norway, which certainly also deserve honors and prizes. “Martina Pohjanen adds.

The first JYSK store in Norway opened in 1988 and JYSK Norway currently counts 95 stores with almost 1000 employees.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here